Nghĩa của từ: Abraham’s cones

*
Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error