Nghĩa của từ: Accelerator , Earlystrength admixture

*
Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error