Nghĩa của từ: After anchoring

*
Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error