Nghĩa của từ: Alloyed steel

*
Thép hợp kim

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error