Nghĩa của từ: Anchor sliding

*
Độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error