Nghĩa của từ: Anchorage length

*
Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error