Nghĩa của từ: Area of reinforcement

*
Diện tích cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error