Nghĩa của từ: Arrangement of longitudinales renforcement cut-out

*
Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error