Nghĩa của từ: Arrangement of reinforcement

*
Bố trí cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error