Nghĩa của từ: Atmospheric corrosion resistant steel

*
Thép chống rỉ do khí quyển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error