Nghĩa của từ: Bag

*
Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error