Nghĩa của từ: Bag of cement

*
Bao xi măng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error