Nghĩa của từ: Bar

*
Thanh cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error