Nghĩa của từ: Beam of constant depth

*
Dầm có chiều cao không đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error