Nghĩa của từ: Beam reinforced in tension and compression

*
Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error