Nghĩa của từ: Beam reinforced in tension only

*
Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error