Nghĩa của từ: Bedding

*
Móng cống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error