Nghĩa của từ: Before anchoring

*
Trước khi neo cốt thép dự ứng lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error