Nghĩa của từ: Bent-up bar

*
Cốt thép uốn nghiêng lên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error