Nghĩa của từ: acid-resisting concrete

*
bê tông chịu axit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error