Nghĩa của từ: actual load

*
tải trọng thực, tải trọng có ích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error