Nghĩa của từ: aerated concrete

*
bê tông xốp/ tổ ong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error