Nghĩa của từ: agglomerate-foam conc.

*
bê tông bọt thiêu kết/bọt kết tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error