Nghĩa của từ: air-entrained concrete

*
bê tông có phụ gia tạo bọt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error