Nghĩa của từ: air-placed concrete

*
bê tông phun

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error