Nghĩa của từ: alternate load

*
tải trọng đổi dấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error