Nghĩa của từ: angle bar

*
thép góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error