Nghĩa của từ: angle beam

*
xà góc; thanh giằng góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error