Nghĩa của từ: angle tie in the scaffold

*
thanh giằng góc ở giàn giáo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error