Nghĩa của từ: antisymmetrical load

*
tải trọng phản đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error