Nghĩa của từ: apex load

*
tải trọng ở nút (giàn)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error