Nghĩa của từ: architectural concrete

*
bê tông trang trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error