Nghĩa của từ: armoured concrete

*
bê tông cốt thép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error