Nghĩa của từ: articulated girder

*
dầm ghép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error