Nghĩa của từ: asphaltic concrete

*
bê tông atphan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error