Nghĩa của từ: assumed load

*
tải trọng giả định, tải trọng tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error