Nghĩa của từ: average load

*
tải trọng trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error