Nghĩa của từ: axial load

*
tải trọng hướng trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error