Nghĩa của từ: axle load

*
tải trọng lên trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error