Nghĩa của từ: balance beam

*
đòn cân; đòn thăng bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error