Nghĩa của từ: balanced load

*
tải trọng đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error