Nghĩa của từ: balancing load

*
tải trọng cân bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error