Nghĩa của từ: ballast concrete

*
bê tông đá dăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error