Nghĩa của từ: basement of tamped (rammed) concrete

*
móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error