Nghĩa của từ: basic load

*
tải trọng cơ bản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error