Nghĩa của từ: bearable load

*
tải trọng cho phép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error