Nghĩa của từ: bed load

*
trầm tích đáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error