Nghĩa của từ: bending load

*
tải trọng uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error