Nghĩa của từ: best load

*
công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error