Nghĩa của từ: billboard

*
Bảng báo hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error